ทำไมต้องเรา?

บริษัทฯ ดำเนินงานบนเป้าหมายเดียวกันคือลดภาระงานและเพิ่มเวลาให้ลูกค้า ผ่านระบบการบริหารงานที่สามารถวัดผลออกมาเป็นรูปธรรมได้

บริษัทฯ มีความยืดหยุ่นในการให้บริการ โดยสามารถตอบสนองต่องานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

บริษัทฯ ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสมกับลักษณะงาน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการเฉพาะทางให้แก่ลูกค้า

บริษัทฯ ใช้ระบบการปฏิบัติงานที่เน้นให้บุคลากรต้องเข้าถึงลูกค้าอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า

บริษัทฯ มีบุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรที่ได้มาตรฐานจากองค์การทำความสะอาดโลก ISSA และประสบการณ์จริงกว่า 20 ปี โดยมีความเชี่ยวชาญและมาตรฐานความปลอดภัยที่สูงกว่าข้อกำหนดทั่วไป

บริการของเรา

บริการจัดหาแม่บ้าน

บริการทำความสะอาดครั้งใหญ่ประจำปี

บริการปรับสภาพพื้น

บริการทำความสะอาดพรม

บริการทำความสะอาดโซฟาและเบาะเก้าอี้

บริการทำความสะอาดที่สูง

บริการฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรคและ Covid-19

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่ใช้

ใบรับรองของเรา

ลูกค้าของเรา

กำหนดเวลาการนัดหมาย

419 อาคารเวลเพลซอพาร์ทเม้นท์ จำกัด ห้อง106 ชั้น2 ซอยรามคำแหง43/1 (คุณหญิงเจือ) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กทม. 10310